Et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil.

Et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil.
GallupKompas er løsningen, hvis  ønsket er en meget præcis profil af forbrugere, medier og brands, der ikke kun begrænser sig til demografiske målgrupper.

GallupKompas bruges til en lang række undersøgelser heriblandt Index Danmark/Gallup, TVMeter og Gallup Radio Index.

Den grundlæggende statistiske konstruktion er factor-analysen. Baseret på denne analyse er der etableret to hoveddimensioner som respondenten scorer point i:

 • Moderne - Traditionel
 • Individ - Fællesskab

Resultatet af disse scorer placerer respondenten i en af modellens ni segmenter, hvor f.eks. personer med en høj individorienteret score og en neutral score i dimensionen Moderne - Traditionel tilhører segmentet Individorienterede.

 • Få en kort karakteristik af hvert enkelt segment.

  De Individorienterede

  Kort karakteristik: Det individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen – dog ikke i geografisk forstand, idet de individorienterede hovedsageligt skal findes vest for Storebælt, i særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segment har en relativt jævn aldersmæssig fordeling, dog med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningen under 40 år samt blandt mænd.

   

  De Fællesskabsorienterede

  Kort karakteristik: I det Fællesskabsorienterede segment er det nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed der i overvejende grad kendetegner dette segments profilkarakteristika. Det fællesskabsorienterede segment er det vestligste segment i Kompasrosen, men finder flest disciple øst for Storebælt, og er især overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i aldersgruppen 40 og 59 år, og især kvinder synes at være stærkt repræsenteret her.

   

  De Moderne
  Kort karakteristik:
   I det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment.

   

  De Traditionelle
  Kort karakteristik:
   I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen. Personerne i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder i stor udstrækning godt af det danske velfærdssamfunds goder. Det traditionelle segment, der ligger i bunden af Kompasrosen, kan man hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for Storebælt. En relativ stor del af personerne i det Traditionelle segment er ude af erhverv, men blandt dem der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere – især ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke overraskende høj – størsteparten har en husstandsindkomst under 400.000 kroner om året og en personlig indkomst under 200.000 kroner om året.

   

  Traditionelle-individorienterede

  Kort karakteristik: I det Traditionelle-individorienterede segment er det nøgleord som fædrelandskærlighed, teknologi-skepsis samt gør-det-selv, der i stor udstrækning kan danne rammen for dette befolkningsudsnits udseende. Her finder man den ældre generation, der nyder sin pensionisttilværelse og ikke ønsker, at dagligdagen skal bryde med traditionelle danske rammer og værdier. Personerne i dette segment har typisk lavere indkomster og ofte ingen eller en lavere uddannelse. De har overvejende til huse i provinskommunerne – især vest for Storebælt, hvor landejendomme eller gårde ofte er den foretrukne boligform.

   

  De Moderne-Individorienterede
  Kort karakteristik:
   I det Moderne-individorienterede segment finder man de unge, der er med fremme og oppe på beatet. De er dynamiske og karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvis en kort eller lang akademisk uddannelse, der har banet vejen for deres succes eller den overrepræsentation af højere indkomster, som er til stede i det Moderne-individorienterede segment.

   

  De Moderne-Fællesskabsorienterede
  Kort karakteristik:
   I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner dette segment - især når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller når det gælder hjælp til ringere stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske samfund. Dette segments politiske orientering har også sine rødder i partier som det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

    

  De Traditionel-Fællesskabsorienterede
  Kort karakteristik:
   Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment repræsenterer et befolkningsudsnit, som lægger stor vægt på ernæring og sunde interesser samt et velfungerende velfærdssamfund. Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af ældre i alderen 50 og derover med en klar overrepræsentation af kvinder. De Traditionelle-fællesskabsorienterede har allerede forladt eller er i færd med at forlade arbejdsmarkedet, og de har nået et stadium i deres liv, hvor de vil sætte sig selv i centrum og nyde deres velfortjente otium. 

   

  Center-segmentet

  Kort karakteristik: Center-segmentet repræsenterer en befolkningsgruppe, hvis holdninger enten i lige høj eller lav grad kan inddeles i hvert enkelt segment  - de er groft sagt det "gennemsnitlige segment" uden særlige signifkante udsving på TNS Gallups Kompas-parametre

 • Få en mere uddybende karakteristik af hvert enkelt segment

  Det Individorienterede segment

  Begrænset samfundsinteresse

  Mange yngre, jyder & mænd

  Det individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen – dog

  ikke i geografisk forstand, idet de individorienterede hovedsageligt skal findes vest for

  Storebælt, i særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segment har en relativt jævn

  aldersmæssig fordeling, dog med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af

  befolkningen under 40 år samt blandt mænd.

  Personerne i det Individorienterede segment udviser ikke den store interesse for

  samfundsøkonomiske og politiske spørgsmål og synes, at Danmark skal holde orden i

  eget hus, før man skal yde hjælp til andre lande. De ønsker at holde sig til det nære og

  nærværende og koncentrerer sig i høj grad om deres egen tilværelse og succes. Det

  politiske ståsted er Venstre og Konservative, ligesom det i stor udstrækning er i dette

  segment, at Dansk Folkeparti finder sine vælgere.

  Erhvervsmæssigt er det Individorienterede segment i stor udstrækning befolket af

  lærlinge/elever og yngre arbejdere, som har en erhvervsuddannelse bag sig. Derudover er

  de selvstændige landbrugere, selvstændige detailhandlere og håndværksmestre stærkt

  overrepræsenteret i dette segment.

  Interesserne er alt hvad der har med biler og motoranliggender at gøre, suppleret med en

  vis interesse for gør-det-selv – de viger ikke tilbage fra at foretage mindre reparationer i

  hjemmet eller hos vennerne. De unge i segmentet går ofte på diskotek, hvorimod den

  resterende gruppe mere er til hjemlig hygge og samvær – gerne med en købt film.

  Indkøbene til husholdningen foretages ofte i discountbutikker eller større supermarkeder,

  og det er oftest den traditionelle danske madkultur som praktiseres i de Individorienteredes

  køkkener, hvis man da ikke har været forbi grill-baren eller har konsumeret en færdiglavet

  frossen middagsret.

  Den begrænsede interesse for samfundsøkonomiske og politiske forhold kommer også til

  udtryk i det Individorienteredes mediaforbrug. Det er ikke i dette segment, at de

  landsdækkende aviser finder deres kernelæsere. Det er snarere de regionale, lokale samt

  gratis ugeaviser, der udgør det foretrukne medievalg. Derudover er radioen ofte tændt hos

  de Individorienterede og medier, der har stofområder omfattende bil- og motormæssige

  anliggender synes også i stor udstrækning at kunne tiltrække opmærksomheden fra dette

  segment.

  Det Fællesskabsorienterede segment

  Social ansvarlighed og medmenneskelighed

  Den politiske og grønne forbruger

  Helse, Økologi og Ernæring

  I det Fællesskabsorienterede segment er det nøgleord som medmenneskelighed, social

  ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed der i overvejende grad kendetegner dette

  segments profilkarakteristika. Det fællesskabsorienterede segment er det vestligste

  segment i Kompasrosen, men finder flest disciple øst for Storebælt, og er især

  overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg.

  Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i

  aldersgruppen 40 og 59 år, og især kvinder synes at være stærkt repræsenteret her.

  Interesserne centrerer sig omkring det nære og medmenneskelige, og den politiske og

  grønne forbruger kan man ofte finde i dette segment. Personerne i det

  Fællesskabsorienterede segment er nemlig stærkt interesseret i spørgsmål, der

  umiddelbart går tæt på det enkelte menneske og dennes hverdag: Miljø- og forureningsspørgsmål,

  arbejdsmarkeds- og bolig-politisk debat samt forbrugerspørgsmål er områder,

  der vægter højt på deres personlige interesseagenda. I tråd med de samfundsmæssigt

  nærværende interessefelter er det også områder som helse, økologi og ernæring, der i

  stor udstrækning optager dette segment,  og man tilhører den kundegruppe, som helst

  køber miljøvenlige produkter og gerne ville have muligheden for at kunne købe flere

  økologiske varer samt varer uden indhold af kunstige stoffer.

  I det Fællesskabsorienterede segment finder man også læsehestene, og det er såvel

  skøn- som faglitteratur, der udgør det foretrukne læsestof, og inde bag husets fire vægge

  lyttes der i stor udstrækning til jazz og klassisk musik, hvis man ikke finder sig selv i færd

  med at spille på sit eget musikinstrument. Når man benytter sig af kulturelle forlystelser er

  det museer, kunst-/maleri-udstillinger samt biblioteks- og teater-besøg, som tiltrækker de

  Fællesskabsorienterede personer.

  Personerne i det Fællesskabsorienterede segment er tilhængere af Danmarks åbenhed og

  tilstedeværelse på den internationale politiske scene, og man ønsker at rette større fokus

  på integrationen af flygtninge i det danske samfund og derved hjælpe dem til at komme

  tilbage på rette spor. Rent politisk finder de Fællesskabsorienterede sammen hos

  Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre ligesom Enhedslisten

  skal finde en stor del af sine vælgere i dette segment.

  Politiken, Information, Weekendavisen og Samvirke udgør de fortrukne printmedier, når

  man skal fordybe sig og gøres up-to-date med udviklingen på såvel den

  politiske/forbrugerpolitiske som den kulturelle front. Derudover finder Ud & Se,

  Sygeplejersken, Socialpædagogen også mange læsere i det Fællesskabsorienterede

  segment.

  Det Moderne segment

  Karriere

  Velbjærgede

  Luksus

  I det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er

  i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet.

  Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd

  og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk

  skævhed for dette segment.

  Vi befinder os i et veluddannet og vellønnet segment og dermed i de højere socialklasser.

  Således tjener en tredjedel af segmentet mere end 300.000 kroner om året, hvilket er det

  højeste indtægtsniveau blandt alle de otte kompassegmenter. Der arbejdes dog også for

  sagen med lange arbejdsuger – for en stor del af det Moderne segment er den opfattede

  arbejdsuge på 40 timer og derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær

  – men der er dog også en del lærlinge/studerende i segmentet formentlig med aspirationer

  i retning af karrierejob og høj løn.

  I det hele taget går den moderne dansker meget op i karrieren. En stor del af segmentet

  bruger PC hjemme i forbindelse med arbejde, der læses faglitteratur og tidsskrifter og

  erhvervsstoffet i aviser og blade får større opmærksomhed end i de andre segmenter.

  Berlingske Tidende, Børsen, Jyllands-Posten og Computerworld hører således til blandt

  de foretrukne medier – både i papirudgave eller på Internettet, som de Moderne er

  storforbrugere af. Deres tilstedeværelse på internettet er i overvejende grad centreret

  omkring nyheds- og informations-søgning, og personerne i dette segment holder sig heller

  ikke tilbage fra at anvende internettet, når det kommer til finansielle transaktioner via PC-

  /net-banking.

  Det Moderne segment køber gerne kvalitets-/mærke-varer og aflægger gerne Illum og

  Magasin besøg. Man er opmærksomme på nye trends og livsstilsprodukter, og man henter

  i overvejende grad inspiration hertil i magasiner. Derudover er forretningsrejser i Danmark

  eller udlandet også en større del af dagsordenen end hos de øvrige segmenter. Der bliver

  dog også tid til motion for den moderne dansker, der både dyrker holdsport og individuel

  sport både i og uden for en klub.

  Det politiske ståsted er – nok ikke helt overraskende – Venstre og Konservative, der skal

  finde en del af deres vælgere hos det Moderne segment.

  Holdningsmæssigt favner den moderne danske egentlig relativt bredt. De er begejstrede

  for ny teknologi og mobiltelefoner og går i høj grad op i at have succes, men de synes ikke

  umiddelbart, penge er en målestok for, hvordan man klarer sig i forhold til andre, og de

  synes heller ikke, at man må acceptere miljøforurening, hvis industrien skal vokse.

  Det Traditionelle segment

  Hjemlige sysler

  Traditionelle familieværdier

  Ældre

  I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen.

  Personerne i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder i stor udstrækning

  godt af det danske velfærdssamfunds goder. Det traditionelle segment, der ligger i bunden

  af Kompasrosen, kan man hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for

  Storebælt. En relativ stor del af personerne i det Traditionelle segment er ude af erhverv,

  men blandt dem der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere – især

  ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke overraskende høj – størsteparten

  har en husstandsindkomst under 400.000 kroner om året og en personlig indkomst under

  200.000 kroner om året.

  I lyset af, at personerne i dette segment ofte er lidt ældre, er det ikke nogen overraskelse,

  at Socialdemokraterne henter mange af sine kernevælgere her, men Kristendemokraterne

  finder ligeledes en relativ stor andel af sine vælgere her. I det Traditionelle segment er der

  en overhyppighed af vælgere, der ikke kan huske, hvad de stemte, og vælgere som ikke

  offentligt ønsker at tilkendegive hvad de stemte ved sidste folketingsvalg.

  I det Traditionelle segment hersker der en udbredt skepsis over for ny teknologi og

  ændringer i samfundet generelt. De traditionelle er som helhed enige i, at udviklingen i

  samfundet skrider for hurtigt frem og man er bange for, at de traditionelle familieværdier

  skal træde i baggrunden. Man ønsker at bevare de traditionelle værdier, og at det danske

  samfund skal se ud som det altid har gjort uden indblanding fra international side. ”Det er

  nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet som det danske” og ”der skal gøres mere for de

  ældre og svage i samfundet” er udsagn, der nyder bred opbakning hos personerne i det

  Traditionelle segment. Ønsket om at bevare de traditionelle værdier i det danske samfund

  skinner også igennem i holdningen til flygtningeforhold, hvor man er af den opfattelse, at

  Danmark skal løses sine egne problemer, før man giver sig i kast med at hjælpe andre.

  Et fritidsliv med vægten på de hjemlige sysler og havearbejde er det, der vejer tungest i

  dagligdagen, selv om der også er lidt flere kirkegængere blandt de traditionelle end i

  resten af befolkningen. Håndarbejdet står i høj kurs blandt de traditionelle, i dette segment

  bliver der både syet, broderet og hæklet.

  I det Traditionelle segment er der i stor udstrækning enighed om, at det er den lokale avis,

  der informerer bedst, selvom BT, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad også finder en relativt

  stor andel af deres læsere i det traditionelle segment. De traditionelle er også

  storforbrugere af TV-mediet, og når dagen går på hæld er det en udbredt fornøjelse blandt

  de traditionelle at slænge sig i lænestolen med Hjemmet, Ugebladet Søndag eller Familie

  Journalen, hvor man gerne læser en spændende novelle.

  Traditionelle-individorienterede

  Gør-det-selv & have-arbejde

  Teknologi-skepsis

  Fædrelandskærlighed

  Pensionister

  I det Traditionelle-individorienterede segment er det nøgleord som fædrelandskærlighed,

  teknologi-skepsis samt gør-det-selv, der i stor udstrækning kan danne rammen for dette

  befolkningsudsnits udseende. Her finder man den ældre generation, der nyder sin

  pensionisttilværelse og ikke ønsker, at dagligdagen skal bryde med traditionelle danske

  rammer og værdier. Personerne i dette segment har typisk lavere indkomster og ofte ingen

  eller en lavere uddannelse. De har overvejende til huse i provinskommunerne – især vest

  for Storebælt, hvor landejendomme eller gårde ofte er den foretrukne boligform.

  Personerne i dette segment er af den opfattelse, at Danmark skal passe sig selv, løse sine

  egne problemer og generelt være kraftigt tilbageholdende på den internationale scene.

  Personerne i det Traditionelle-individorienterede segment har stor kærlighed til sit

  fædreland, og det er her Dansk Folkeparti henter sine kernevælgere.

  Personerne i det Traditionelle-individorienterede segment ynder at leve efter et mere

  gammeldags familiemønster, hvor manden indtager en mere dominerende rolle. På

  hjemmefronten bruger husmoderen meget tid på huslige sysler, og i køkkenet står den på

  traditionel dansk mad (indkøbt i en discountbutik) og hjemmebag, hvis hun ikke syr,

  broderer, hækler eller læser den sidste nye roman/novelle i ugebladet. Mandens domæne

  findes i haven eller hobbyrummet, hvor interessen for havearbejde og gør-det-selv arbejde

  dyrkes i høj grad.

  Det Traditionelle-individorienterede segment interesser sig i stor udstrækning for

  underholdning i TV samt for at læse lokalstof i aviser. Medier såsom Familie Journalen,

  Hjemmet, Ude og Hjemme, Se & Hør, tilbudsaviser fra supermarkeder og gratis

  distriktsblade eller lokalaviser udgør de foretrukne medievalg. Man har stor skepsis over

  for den teknologiske udvikling og er af den opfattelse, at moderne teknik tager magten fra

  menneskene. Rygning, især af hjemmerullede cigaretter er relativt udbredt i det

  Traditionelle-individorienterede segment, og mange har en stærk spillelidenskab for Lotto,

  oftest med Joker.

  Det Moderne-individorienterede segment

  De dynamiske unge

  Sin egen lykkes smed

  Pionerer

  I det Moderne-individorienterede segment finder man de unge, der er med fremme og

  oppe på beatet. De er dynamiske og karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal

  til for at nå højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvis en kort eller lang akademisk

  uddannelse, der har banet vejen for deres succes eller den overrepræsentation af højere

  indkomster, som er til stede i det Moderne-individorienterede segment.

  Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af unge i alderen 20-39 med en klar

  overrepræsentation af mænd. Mange har endnu ikke stiftet familie og er stadig hyppige

  brugere af aktiviteter uden for hjemmet. De er synlige i det pulserende gadebillede på

  cafeer, restauranter, diskoteker og biografer. Deres udseende og ydre fremtoning står

  ligeledes højt på dagsordenen, når de skal gebærde sig i deres fremadstormende

  tilværelse, og derfor sværger de til sport samtidig med, at de også er hyppigere brugere af

  solarier. Knaphed på tid karakteriserer det Moderne-individorienterede segment, hvorfor

  der ofte står færdigretter på menuen, hvis de da ikke har købt deres mad ude. Selvom

  deres hverdag ofte er præget af travlhed og knaphed på tid, tager de sig også tid til deres

  venner og familie, og når der skal holdes ferie er det storbyferie, sportsferie, skiferie eller

  en forlænget weekend i udlandet, som står øverst på ønskelisten.

  Personerne i det Moderne-individorienterede segment er deres egen lykkes smed og vil

  gerne klare skærene selv uden indblanding fra offentlig side, hvilket ligeledes afspejles i

  deres stærke politiske tilknytningsforhold til Venstre og Konservative. De synes, at det er

  for let at få penge fra det offentlige, de sætter frihed til at vælge i højsædet og ønsker, at

  Danmark skal fokusere på sine egne problemer, før man yder økonomisk støtte til andre

  lande.

  De Moderne-individorienterede er stærkt interesseret i erhvervsforhold, hvilket naturligvis

  også afspejles i deres medievalg, idet printmedier såsom Jyllands-Posten, Dagbladet

  Børsen, Børsens Nyhedsmagasin, Erhvervsbladet og Penge & Privatøkonomi er hyppigt

  foretrukne medier. Derudover rangerer M!, Golf Magasinet, Tipsbladet, og diverse

  Bilmagasiner også højt på deres læsepræferenceliste.

  Ny teknologi, IT, biler, stereoanlæg/Hi-fi og det Moderne-individorienterede segment er

  størrelser, som går hånd i hånd. De Moderne-individorienterede er hyppige brugere af

  PC'ere og internet såvel på arbejdspladsen som i hjemmet, og deres tilstedeværelse på

  internettet bruges på at deltage i konkurrencer og klikke på bannerreklamer, og ikke

  mindst på nyheds- og informations-søgning. Søgning efter finans- og erhvervsinformation,

  anvendelse af PC-/net-banking, samt gennemførelse af aktie- og obligationshandler via

  internettet synes ligeledes ofte at berettige deres tilstedeværelse på internettet.

  De Moderne-fællesskabsorienterede

  Kulturkonsumenter

  Akademikere

  Samfundsengagerede Idealister/Humanister/Vagthunde

  I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte

  benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed

  over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner

  dette segment - især når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller

  når det gælder hjælp til ringere stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske

  samfund. Dette segments politiske orientering har også sine rødder i partier som Det

  Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

  Det Moderne-fællesskabsorienterede segment er bredt repræsenteret i aldersgruppen 20-

  49 år, og har ofte stiftet familie. De har primært til huse i større byer, især øst for Storebælt

  og med en stærk overrepræsentation i Københavnsområdet. Personerne i dette segment

  har enten eller er i færd med at skabe sig en akademisk baggrund, hvor det især er

  humanistiske og offentligt-relaterede uddannelser, der er i højsæde. De Moderne-fællesskabsorienterede

  finder man derfor ofte i stillinger i offentligt regi inden for uddannelsessektoren, forvaltning og sygehusvæsenet, hvilket ligeledes afspejles i deres medievalg. Fagblade som Magister Bladet, Djøfbladet, Gymnasieskolen og Dagens Medicin har en stærk overrepræsentation i det Moderne-fællesskabsorienterede segment, mens dagblade som Information, Politiken og Berlingske Tidende ligeledes finder mange

  læsere blandt dette befolkningsudsnit.

  Personer i det Moderne-fællesskabsorienterede segment udviser et stærkt samfundsengagement,

  når det kommer til politisk debat, forurenings- og miljø-spørgsmål samt EU

  og erhvervsforhold. At opnå succes i livet er et personligt drive, og de er af den opfattelse,

  at den offentlige støtte til kulturlivet bør øges.

  I deres fritid er de storforbrugere af kulturelle tilbud, hvor teater-, biograf-, museums- og

  biblioteks-besøg samt maleri- og kunst-udstillinger ofte udgør den foretrukne aktivitet. De

  er hyppige brugere af PC og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion som i

  hjemmet, og tilstedeværelsen på internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring

  nyheder, job samt underholdnings- og kultur-tilbud.

  På hjemmefronten har man hang til helse og økologi, og når der er venner til spisning står

  den på finere madlavning, hvor man ikke viger tilbage fra at prøve nye produkter og

  opskrifter. Der lyttes til jazz og klassisk musik og flere i det Moderne-fællesskabsorienterede

  segment spiller selv på et musikinstrument.

   

  Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment

  Helsekost og Økologi

  Velfærdssamfundsstøtter

  IT og teknologiskepsis

  Skrabespil

  Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment repræsenterer et befolkningsudsnit,

  som lægger stor vægt på ernæring og sunde interesser samt et velfungerende

  velfærdssamfund. Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af ældre i alderen

  50 og derover med en klar overrepræsentation af kvinder. De Traditionelle-fællesskabsorienterede

  har allerede forladt eller er i færd med at forlade arbejdsmarkedet,

  og de har nået et stadium i deres liv, hvor de vil sætte sig selv i centrum og nyde deres

  velfortjente otium.

  Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment er af den samfundsopfattelse, at det er

  de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder. De ønsker at fremme integrationen

  af flygtninge i det danske samfund og synes ikke det offentlige systems indblanding i den

  enkelte borgers dagligdag skal mindskes. De er tilhængere af et socialt sikkerhedsnet -

  især for svage og ældre - som kan garantere social lighed i det danske samfund. Denne

  holdningsorientering kommer også til udtryk i deres politiske tilhørsforhold til partier

  placeret omkring eller til venstre for midten. Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

  Enhedslisten og Kristendemokraterne finder mange af deres kernevælgere her.

  Det nymodens IT-samfund og alskens teknik virker skræmmende på det Traditionelle-fællesskabsorienterede

  segment, og de er bange for, at traditioner og traditionelle

  familieværdier vinder mindre og mindre indpas i det danske samfund.

  Miljø, økologi og helse er kerneområder, som der værnes om og som nyder stor interesse

  blandt personerne i det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment. De undgår helst

  varer tilsat kunstige tilsætningsstoffer, køber miljøvenlige produkter og ville om muligt

  gerne købe flere økologiske varer, hvis de fandtes. De bager selv, læser skønlitteratur, går

  på aftenskolekursus, og biblioteks-, kirke-, teater- og museums-besøg er ofte foretrukne

  aktiviteter i de Traditionelle-fællesskabsorienteredes hverdag. Derudover har de en stærk

  spillelidenskab for skrabespil såsom Quick, Dusino, Stifinder, Bogstavjagt og i stor

  udstrækning spil på heste.

  Deres sundhedsbevidsthed og holdnings- og interesseorientering kommer ligeledes til

  udtryk i deres medievalg, hvor Helse, Samvirke, Ældresagen, Hjemmet, Ugebladet

  Søndag samt regionale aviser, der behandler egns- og lokalspørgsmål, ofte udgør det

  foretrukne læsestof.